Colaborarea cu furnizorii

Analizăm și măsurăm permanent performanțele noastre și pe cele ale furnizorilor noștri, astfel încât să putem îmbunătăți calitatea, eficiența și eficacitatea serviciilor noastre.

Începând cu octombrie 2018, KMG International a devenit prima companie din România care a obținut certificarea "standard" pentru activitatea de achiziții din partea Chartered Institute of Procurement and Supply. Nivelul “standard” al certificării arată că Grupul a implementat sisteme de achiziții profesioniste și asigură cel mai ridicat nivel al serviciilor în achiziții și aprovizionare.

În calitate de companie global al cărei succes a fost clădit pe inovație, pasiune prin calitate și leadership individual, impunem standarde înalte de responsabilitate corporativă și personală oriunde ne desfășurăm activitatea - în scopul de a ne îmbunătăți afacerea și calitatea vieții persoanelor asupra cărora producem un impact.

Ne angajăm să promovăm cele mai bune practici de guvernanță corporativă, deoarece acestea afectează toate comunitățile de persoane interesate, inclusiv angajații, comunitățile locale și regionale, furnizorii, investitorii și partenerii;

Acționăm responsabil în toate operațiunile noastre. Departamentul de achiziții este concentrat pe necesitatea de a livra companiei servicii și produse de calitate și impunem cele mai bune practici din industrie, încurajându-ne furnizorii să îndeplinească anumite standarde în următoarele domenii: Mediu, Sănătate și Siguranță, Calitate, Livrare, Drepturile Omului, Standarde de Muncă, Anticorupție și Conformitate în Afaceri.

În acest sens, am elaborat Codul de conduită al furnizorului pentru achiziția de bunuri și servicii, pe care furnizorii noștri trebuie să-l ia la cunoștință și să îl respecte.

Înregistrarea ca furnizor pentru KMG International

Suntem mereu în căutarea unor noi parteneri de afaceri de încredere și cu experiență pentru portofoliul nostru de furnizori, deoarece activitățile Grupului sunt în continuă creștere și dezvoltare, acoperind noi și noi domenii. Ca parte a procesului nostru intern, inițiem procesul de pre-calificare cu scopul de a obține informații corecte, complete și actualizate cu privire la potențialii furnizori, precum și pentru a-i identifica pe cei care dețin capabilitățile financiare și tehnice și reputația necesară pentru a-și asuma proiectele noastre.

Vă puteți pre-califica drept furnizor după ce primiți invitația noastră.

Termenii şi Condiţiile Generale pentru Achiziţii


Această pagină se adresează furnizorilor care au primit link-ul către această pagină într-o comandă de achiziție de la KMG International.

Conține termenii și condițiile generale care se aplică comenzilor de achiziție.

Semnătura Electronică


Această pagină se adresează furnizorilor care au primit link-ul către această pagină atunci când au solicitat să semneze electronic documente contractuale de la KMG International.

Conține un îndrumar privind semnătura electronică.

Procesul de pre-calificare

Toate companiile invitate la acest proces trebuie să trimită formularul de pre-calificare pus la dispoziție pe acest site împreună cu toate documentele justificative.

KMG International Codul de conduită al Furnizorului

Ghid completare formular

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI DECLARATIA DE ACORD A PERSOANEI FIZICE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR SALE CU CARACTER PERSONAL PENTRU FORMULARUL DE CONTACT PE SITE

Operatorul de date cu caracter personal

KMG Rompetrol (Societatea), parte din Grupul KMG International, cu sediul în Piata Presei Libere 3-5, etajul 5, București, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9817/2010, legal reprezentată de către dl. Zhanat Tussupbekov, în calitate de Administrator, are obligaţia să prelucreze și să stocheze datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat în condiţii de siguranţă conform Legii aplicabile.

Legea aplicabila

• Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date (Legea), şi

• Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (RGPD),

Date cu caracter personal (DCP) - nume, prenume, adresă de email, adresa de IP

Scopurile prelucrării – DCP sunt prelucrate de către Societate pentru a va furniza raspunsuri ca urmare a solicitarilor dumneavoastra transmise prin intermediul site-ului www.kmginternational.com , pentru a transmite solicitarea dumneavoastracatre departamentele interne responsabile pe următoarele Mijloace de Comunicare Internă: Yammer, email, SharePoint, ecrane digitale, pentru arhivarea solicitarii si a raspunsului furnizat si pentru a va comunica newslettere, comunicari comerciale si informatii cu privire la produsele si serviciile KMG International;

Durata prelucrării datelor - Perioada de stocare a DCP se va face pe parcursul derularii procedurii de selectie de oferte, iar apoi stocate in arhiva interna a Societății pe durata existentei interesului comercial legitim al Societatii sau până la retragerea consimțământului dumneavoastră, oricare dintre aceste cauze intervine prima.

Persoanele împuternicite/Destinatari/Operator asociat – DCP pot fi prelucrate de către următoarele persoane, cu respectarea întocmai a legislației privind protecția datelor cu caracter personal:

Societățile din Grupul KMG International care prestează activitati pentru Societate sau cărora Societatea raportează rezultatele activitatii sale (KMG Rompetrol Services Center)

Furnizorii de prestări servicii conexe sau/si de arhiva , precum și orice entitate cu care Societatea va contracta servicii si bunuri și care au luat măsuri adecvate de protecţie.

Alti furnizori de servicii care au incheiat contracte cu Societatea si, care au calitatea de operator asociat conform art. 26 din RGDP, pentru utilizarea, arhivarea Materialelor aferente Evenimentului în scopul promovării acestuai în temeiul Acordului dumneavoastră.

Utilizarea DCP - pentru a va furniza raspunsuri ca urmare a solicitarilor dumneavoastra transmise prin intermediul site-ului www.kmginternational.com , pentru a transmite solicitarea dumneavoastracatre departamentele interne responsabile pe următoarele Mijloace de Comunicare Internă, pentru arhivarea solicitarii si a raspunsului furnizat si pentru a va comunica newslettere, comunicari comerciale si informatii cu privire la produsele si serviciile KMG International; Exista posibilitatea ca DCP să poată fi accesate, vizualizate de oriunde, de către terțe persoane.

Societatea va lua toate măsurile tehnice necesare și legale pentru protejarea DCP și a drepturilor de autor aferent conținutului acestora.

Drepturile persoanei vizate în ceea ce priveşte DCP

În conformitate cu Legea aplicabila, aveţi următoarele drepturi:

   i. dreptul la informare şi de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal,

   ii. dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră,

   iii. dreptul de a fi uitat/dreptul la ştergerea datelor;

   iv. dreptul la restricţionarea prelucrării;

   vi. dreptul de a vă opune prelucrării DCP;

   vii. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

   viii. dreptul de a sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (link) sau orice instanţe competente

 

Toate aceste drepturi pot sa fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată si datată, catre Responsabilul pentru protecția datelor la adresa: dataprotection@rompetrol.com.

De asemenea, in calitate de persoana vizata aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecţia datelor, Operatorul va răspunde acestei solicitări în termen de 30 de zile în condiţiile prevăzute de Regulamentul general UE 2016/679 privind protecţia datelor.

În cazul în care veți invoca dreptul de a vă opune prelucrării DCP veți primi un răspuns conform art. 21 RGDP, obiecțiunea dumneavoastră pentru o asemenea operațiune, neavând un efect asupra celorlalte scopuri menționate in prezenta informare.

Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul ca prelucrează datele dumneavoastră în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General privind protecția datelor.

 

Declarația persoanei vizate si acordul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor

Totodată, declar ca sunt de acord cu următoarele operațiuni de prelucrare a datelor mele cu caracter personal, bazate pe temeiul consimtamantului in conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor, după cum urmează:

În scop de marketing direct pe sms, email, fax, apel telefonic pentru a primi newsletter-uri si alte comunicări comerciale conform literei a, punctul 2) (din cadrul secțiunii "Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal") de mai sus:

În scop de profilare pentru a primi oferte personalizate conform literei b, punctul 2) (din cadrul secțiunii "Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal") de mai sus:

În scop de a fi informat cu privire la evenimentele organizate de Operator si entitățile din Grupul KMG Rompetrol, de a fi invitat la aceste evenimente, prin comunicări transmise pe sms, email, fax, apel telefonic conform literei c, punctul 2) (din cadrul secțiunii "Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal") de mai sus:

Înțeleg ca exprimarea acordului cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal în scopurile sus menționate reprezintă opțiunea mea, liber si specific exprimata, fiind informat pe deplin asupra operațiunilor de prelucrare pentru care mi-am exprimat acordul.

Pentru a finaliza cu succes procesul de pre-calificare, trebuie să urmați pașii de mai jos:

1. Completați chestionarul de pre-calificare;

2. Atașați documentele justificative aferente răspunsurilor dumneavoastră. (De ex.: Scrisori de recomandare; Certificarea companiei etc.)

În cazul în care nu trimiteți toate documentele necesare, candidatura dumneavoastră va fi respinsă.

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

După pre-calificare, societatea dumneavoastră va fi înregistrată în baza de date a furnizorilor KMG International, dar acest lucru nu garantează că societatea dumneavoastră va fi inclusă în anumite procese de licitație, ci că este eligibilă ca potențial furnizor pentru contractele noastre viitoare.

Pre-calificarea este valabilă timp de un an.

Informatii Companie

1. Informatii generale

Detalii Contact

Au existat redenumiri ale companiei in ultimii ani? *

2. Domeniul de activitate

Selectați: *

Atasare Scrisoare de Reprezentare din partea producatorului (.xlsx, .xls, .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar):

  3. Lista Produse/Servicii

  Furnizati o lista a principalelor bunuri/servicii pe care compania dvs. le poate furniza *

  Alte categorii de servicii:

  Adaugati atasament daca este necesar (.xlsx, .xls, .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar):

   4. Clasificare Companie

   Selectati dintre: *

   5. Asociatii / Afilieri / Apartenente

   6. Informatii Sindicat

   7. Structura Actionariatului

   Compania este infiintata ca: *

   Va rugam sa furnizati intreaga structura a actionariatului companiei (numele entitatilor legale si locatia sediului central, tara) *

   Nume complet actionar final / proprietari (Beneficiar Final - persoana/persoane fizice care detin sau controleaza o entitate legala, prin proprietate directa sau indirecta a intregului pachet de actiuni, a unui anumit numar de actiuni sau drepturi de vot suficient de mari pentru a asigura controlul acelei entitati juridice) *

   Nume si detalii de contact pentru filialele companiei (daca este cazul)

   8. Exista un posibil conflict de interes din partea dvs. care ar putea afecta relatia de afaceri cu Grupul KMG International? *

   Sot / sotie si / sau rude de gradul I si / sau gradul II al proprietarilor, managerilor sau angajatilor autorizati din partea dvs. care lucreaza pentru Grupul KMG International *

   Conflict de locuri de munca sau de afaceri secundare de la proprietarii sau reprezentantii dvs. *

   Fosti angajati ai KMG International care sunt in prezenti angajatii companiei dvs. si pot influenta deciziile referitoare la relatia de afaceri internationale *

   Daca da, indicati numele si pozitia/pozitiile:

   9. Experienta in domeniu

   De cat timp activati in domeniu? *

   DATE FINANCIARE

   1. Cifra de afaceri pentru ultimii 3 ani (USD)

   2. Cifra de afaceri medie pentru ultimii 3 ani (USD)

   3. Productie / Capacitate de vanzare

   4. Referinta Bancara

   5. Asigurare si Garantii Contractuale

   6. Consideratii Legale

   Exista vreun litigiu sau proces in asteptare sau restant impotriva companiei dvs.? *

   Sunteti in prezent sau ati fost vreodata implicati in proceduri de faliment sau de reorganizare? *

   Compania dvs. a fost vreodata reziliata de la un contract? *

   Daca ati raspund da la oricare dintre intrebarile de mai sus, va rugam detaliati mai jos

   In ultimii ani sau in prezent, partenerul de afaceri, filialele controlate, unul dintre actionari sau managementul, a fost supus condamnarii (hotarari irevocabile) in ceea ce priveste coruptia/mita, spalarea banilor, frauda, sau alte infractiuni sau incalcari ale legilor internationale antitrust?

   Daca da, va rugam furnizati informatii suplimentare

   PROBLEME DE CALITATE

   1. Certificarile companiei/ asigurarea calitatii

   A implementat compania dvs. un sistem de management ISO 9001? *

   Adaugati atasament pentru a vedea data de expirare (.xlsx, .xls, .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar):

    A implementat compania dvs. un sistem de management ISO 14001?

    Adaugati atasament pentru a vedea data de expirare (.xlsx, .xls, .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar):

     A implementat compania dvs. un sistem de management ISO 18001?

     Adaugati atasament pentru a vedea data de expirare (.xlsx, .xls, .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar):

      Alte certificari (pentru a putea fi personalizate în functie de nevoile interne)

      ISCIR *

      Adaugati atasament pentru a vedea data de expirare (.xlsx, .xls, .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar):

       Autorizatie de mediu *

       Adaugati atasament pentru a vedea data de expirare (.xlsx, .xls, .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar):

        Compania dvs. detine o Licenta de Transport valabila? *

        Adaugati atasament pentru a vedea data de expirare (.xlsx, .xls, .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar):

         Certificate INSEMEX *

         Adaugati atasament pentru a vedea data de expirare (.xlsx, .xls, .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar):

          Licenta ADR *

          Adaugati atasament pentru a vedea data de expirare (.xlsx, .xls, .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar):

           A implementat compania dvs. un sistem de management ISO 50001? *

           Adaugati atasament pentru a vedea data de expirare (.xlsx, .xls, .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar):

            Nici un alt certificat *

            Adaugati atasament daca este cazul (.xlsx, .xls, .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar):

             2. Calitate-Sanatate si siguranta

             Program de sanatate si siguranta

             A publicat compania dvs. un manual de asigurare a calitatii? *

             A publicat compania dvs. un manual IMS (Integrated Management System - Sistem integrat de management)? *

             Evenimente de siguranță QHSE in ultimii 3 ani

             Cazuri inregistrate de vatamare corporala *

             Numarul total de decese legate de locul de munca in ultimii 3 ani *

             Zile de concediu cauzate de incidentele de munca *

             Rata totala a incidentelor inregistrate la nivel de companie (TRIR - a se vedea nota) in anul calendaristic precedent *

             Nota:
             TRIR = (200,000 x Numarul de accidente si boli inregistrate) / Nivelul de forta de munca a companiei in ore.
             Procesul de siguranta bazat pe comportament (BBS) are drept scop prevenirea ranilor angajatilor si contractantilor prin consolidarea comportamentelor sigure si reducerea comportamentelor la risc la locul de munca.

             A avut compania dvs. incalcari ale QHSE in ultimii 3 ani? *

             Are compania dvs. ofiteri de siguranta cu norma intreaga? *

             Daca da, va rugam furnizati numele si certificarile

             Compania dumneavoastra detine:

             Echipamente de protectie impotriva caderilor *

             Plan de identificare / comunicare a riscurilor *

             Trusa de prim-ajutor *

             Plan de actiune in caz de urgenta *

             Plan de prevenire a incendiilor *

             Plan de prevenire a accidentarilor/imbolnavirilor *

             Caz de investigare a incidentelor *

             Program de instruire HSE pentru toti angajatii *

             Obiective privind probleme legate de sanatatea in munca

             Obiective privind aspectele legate de managementul calitatii

             Obiective privind problemele de protectie a mediului

             Evaluarea riscului pentru locurile de munca

             Plan de prevenire si protectie

             Program de management al mediului

             Programul HSE al companiei include sarcini scrise sau proceduri de lucru in conditii de siguranta?

             Programul HSE al companiei include un proces documentat pentru identificarea si atenuarea pericolelor legate de hazarde?

             Are compania dvs. un plan scris de prevenire a poluarii?

             Compania dvs. ofera gratuit angajatilor echipamente personale de protectie specifice locului de munca?

             Compania dvs. mentine inregistrari ale instruirilor HSE pe care le pune la dispozitia angajatilor sai?

             Programul de formare/instruire al companiei dvs. include documente de instruire si evaluare a competentelor specifice pentru anumite posturi/sarcini?

             Compania dvs. documenteaza intalnirile HSE si programele de inductie/orientare, cu minute sau liste de participanti?

             Compania dvs. efectueaza monitorizare industriala a igienei asupra angajaților?

             Compania dvs. are un proces scris pentru a raporta si investiga incidentele?

             Compania dvs. elaboreaza planuri de raspuns la situații de urgenta specifice unui anumit site/ unei anumite locatii?

             Compania dvs. desfasoara si documenteaza instruirile si exercitiile de raspuns in caz de urgenta specifice fiecarei locatii?

             Compania dvs. evalueaza în mod oficial capacitatea subcontractantilor de a se conforma cerintelor HSE aplicabile ca parte a procesului de selectie?

             Compania dvs. are o procedura scrisa de inspectie / audit a locului de munca?

             Are compania dvs. o politica si un proces scris de siguranta a autovehiculelor?

             Are compania dvs. un program de intretinere preventiva documentat pentru flota de autovehicule?

             Are compania dvs. proceduri scrise pentru operarea, inspectia si intretinerea utilajelor si echipamentelor (de exemplu, macarale, stivuitoare etc.)?

             Experienta / Acreditari

             1. Experienta anterioara in industria petroliera?

             2. Experienta anterioara cu KMG / Rompetrol?

             Procentul veniturilor organizatiei dvs. generate de KMG Rompetrol in ultimul exercitiu financiar (%)

             3. Proiecte relevante din trecut - va rugam sa furnizați 3 exemple recente (obligatoriu cel putin 1 exemplu)

             EXEMPLU 1 *

             Numele clientului sau contractul clientului *

             Data contractului

             Incepere *

             Finalizare *

             Locatia Proiectului *

             Descrierea Serviciilor *

             Valoarea - daca nu este confidentiala(USD) *

             Alte detalii (informatii relevante referitoare la acest proiect) *

             2 referinte / scrisori de recomandare din ultimii doi ani, preferabil de la companii de renume (.xlsx, .xls, .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar):

              EXEMPLU 2

              Numele clientului sau contractul clientului

              Data contractului

              Incepere

              Finalizare

              Locatia Proiectului

              Descrierea Serviciilor

              Valoarea - daca nu este confidentiala(USD)

              Alte detalii (informatii relevante referitoare la acest proiect)

              2 referinte / scrisori de recomandare din ultimii doi ani, preferabil de la companii de renume (.xlsx, .xls, .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar):

               EXEMPLU 3

               Numele clientului sau contractul clientului

               Data contractului

               Incepere

               Finalizare

               Locatia Proiectului

               Descrierea Serviciilor

               Valoarea - daca nu este confidentiala(USD)

               Alte detalii (informatii relevante referitoare la acest proiect)

               2 referinte / scrisori de recomandare din ultimii doi ani, preferabil de la companii de renume (.xlsx, .xls, .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar):

                4. Procentul lucrarilor efectuate de subcontractori la nivel de companie

                5. Procentul lucrarilor efectuate de subcontractori in proiectele legate de Rompetrol

                6. Numarul de ani de experienta in calitate de contractant principal

                7. Numarul de ani de experienta in calitate de sucontractor

                8. Capabilitati si Experienta Tehnica

                Condiții de utilizare pentru produs

                Perioada de garantie pentru produse

                9. Valoarea aproximativa a contractelor care se asteapta sa fie incheiate in acest an (USD)

                Colaborare cu Rompetrol

                1. Colaborare cu Rompetrol

                Sunteti client Rompetrol Downstream?

                Daca nu, sunteti interesat sa deveniti client Rompetrol, daca este relevant pentru licitatia curenta? (ex: alimentare cu carburanti, logistica, etc.)

                Care este dimensiunea flotei dvs. (numar de autoturisme)?

                2. Conditii de Livrare

                Acoperire teritoriala (pentru Romania) *

                In caz de acoperire partiala, va rugam mentionati judetele in care livrati produsele sau furnizati serviciile dvs.

                Conditii de livrare INCOTERMS

                Va rugam sa specificati daca sunteti in masura sa livrati in conditii DAP sau DDP, daca nu furnizati conditia alternativa

                Cod de Conduita Al Furnizorilor KMG International

                Declaram ca firma noastra a primit, revizuit și respectă principiile etice stabilite in Codul de conduita al furnizorilor KMG International si isi asuma responsabilitatea pentru servicii, produse si toate datele communicate catre KMG Rompetrol.

                Semnatura scanata in format digital (pdf, jpg, docx, png, zip, rar) / sau semnatura digitala (.p7s, .p7m): *

                 Toate detaliile comerciale, in relatia cu companiile Rompetrol, in timpul proceselor de licitatie vor fi discutate numai cu departamentul Achizitii.
                 Companiile care nu respecta aceasta solicitare vor fi trecute pe lista neagra pentru o perioada de timp.

                 Pentru finalizarea cu succes a procesului de pre-calificare, daca este necesar, putem solicita informatii suplimentare, dupa cum urmeaza:
                 - Bilant;
                 - Contul de Profit si Pierdere;
                 - Revizuiri audit;
                 - Structura Actionariatului;
                 - Referinte bancare;