Nota de informare

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI DECLARATIA DE ACORD A PERSOANEI FIZICE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR SALE CU CARACTER PERSONAL PENTRU FORMULARUL DE CONTACT PE SITE

Operatorul de date cu caracter personal

KMG Rompetrol (Societatea), parte din Grupul KMG International, cu sediul în Piata Presei Libere 3-5, etajul 5, București, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9817/2010, legal reprezentată de către dl. Zhanat Tussupbekov, în calitate de Administrator, are obligaţia să prelucreze și să stocheze datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat în condiţii de siguranţă conform Legii aplicabile

Legea aplicabila

• Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date (Legea), şi

• Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (RGPD),

Date cu caracter personal (DCP) - nume, prenume, adresă de email, adresa de IP

Scopurile prelucrării – DCP sunt prelucrate de către Societate pentru a va furniza raspunsuri ca urmare a solicitarilor dumneavoastra transmise prin intermediul site-ului www.kmginternational.com , pentru a transmite solicitarea dumneavoastracatre departamentele interne responsabile pe următoarele Mijloace de Comunicare Internă: Yammer, email, SharePoint, ecrane digitale, pentru arhivarea solicitarii si a raspunsului furnizat si pentru a va comunica newslettere, comunicari comerciale si informatii cu privire la produsele si serviciile KMG International;

Durata prelucrării datelor - Perioada de stocare a DCP se va face pe parcursul derularii procedurii de selectie de oferte, iar apoi stocate in arhiva interna a Societății pe durata existentei interesului comercial legitim al Societatii sau până la retragerea consimțământului dumneavoastră, oricare dintre aceste cauze intervine prima.

Persoanele împuternicite/Destinatari/Operator asociat – DCP pot fi prelucrate de către următoarele persoane, cu respectarea întocmai a legislației privind protecția datelor cu caracter personal:

Societățile din Grupul KMG International care prestează activitati pentru Societate sau cărora Societatea raportează rezultatele activitatii sale (KMG Rompetrol Services Center)

Furnizorii de prestări servicii conexe sau/si de arhiva , precum și orice entitate cu care Societatea va contracta servicii si bunuri și care au luat măsuri adecvate de protecţie.

Alti furnizori de servicii care au incheiat contracte cu Societatea si, care au calitatea de operator asociat conform art. 26 din RGDP, pentru utilizarea, arhivarea Materialelor aferente Evenimentului în scopul promovării acestuai în temeiul Acordului dumneavoastră.

Utilizarea DCP - pentru a va furniza raspunsuri ca urmare a solicitarilor dumneavoastra transmise prin intermediul site-ului www.kmginternational.com , pentru a transmite solicitarea dumneavoastracatre departamentele interne responsabile pe următoarele Mijloace de Comunicare Internă, pentru arhivarea solicitarii si a raspunsului furnizat si pentru a va comunica newslettere, comunicari comerciale si informatii cu privire la produsele si serviciile KMG International; Exista posibilitatea ca DCP să poată fi accesate, vizualizate de oriunde, de către terțe persoane.

Societatea va lua toate măsurile tehnice necesare și legale pentru protejarea DCP și a drepturilor de autor aferent conținutului acestora.

 

Drepturile persoanei vizate în ceea ce priveşte DCP

 

În conformitate cu Legea aplicabila, aveţi următoarele drepturi:

   i. dreptul la informare şi de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal,

   ii. dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră,

   iii. dreptul de a fi uitat/dreptul la ştergerea datelor;

   iv. dreptul la restricţionarea prelucrării;

   vi. dreptul de a vă opune prelucrării DCP;

   vii. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

   viii. dreptul de a sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (link) sau orice instanţe competente

 

Toate aceste drepturi pot sa fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată si datată, catre Responsabilul pentru protecția datelor la adresa: dataprotection@rompetrol.com.

De asemenea, in calitate de persoana vizata aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecţia datelor, Operatorul va răspunde acestei solicitări în termen de 30 de zile în condiţiile prevăzute de Regulamentul general UE 2016/679 privind protecţia datelor.

În cazul în care veți invoca dreptul de a vă opune prelucrării DCP veți primi un răspuns conform art. 21 RGDP, obiecțiunea dumneavoastră pentru o asemenea operațiune, neavând un efect asupra celorlalte scopuri menționate in prezenta informare.

Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul ca prelucrează datele dumneavoastră in condiții de legitimitate, implementând totodată masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității si confidențialității datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General privind protecția datelor.

Declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință și mi-am însușit stipulațiile cuprinse în prezenta Nota de informare precum si ca am deschis linkul ------ cuprinzand Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ca am citit, ca am luat cunostinta si ca mi-am insusit dispozitiile acesteia, intelegandu-le si asumandu-mi-le in totalitate, atât pentru mine cât și pentru rudele asupra cărora dețin calitatea de reprezentant legal fiindu-mi furnizate toate informatiile si clarificarile necesare si solicitate in legatura cu acest subiect.